Hopp til innhold

Vedtekter

§1. Navn

Foreningens navn er Nes Blues Club. Foreningen ble konstituert 2 februar 1999. Og stiftelse møte ble avholdt 11.mars 1999.

§2. Form, tilslutning

Nes Blues Club er en uavhengig, ideell musikkforening (bluesklubb) med siktemål å være aktive og å gi sine medlemmer et mest mulig fast tilbud. Nes Blues Club er og skal være en ikke kommersiell virksomhet. Nes Blues Club er pr. 01 April 1999 tilsluttet Norsk Rockeforbund.

§3. Formål

Nes Blues Club har som formål å fremme blues, rock og beslektede musikkformer i Nes kommune. Dette skal gjøres gjennom:

  • å ivareta bluesen's interesser som musikkform, og hevde blues (o.l.) på lik linje med
  • annen kulturell virksomhet.
  • å gi et tilbud for blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte.
  • å spre kunnskap om blues, og legge forholdene til rette for å lære å utøve blues gjennom øvingslokaler og instruksjon.
  • å ivareta og fremme interessene til lokale og nasjonale utøvere av blues
  • å ivareta og fremme interessene til lokale ungdomsband innen blues, rock og beslektede musikkformer.

For å endre foreningens formål kreves 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet.

§4. Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår

Enhver person som slutter seg til Nes Blues Club sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale årskontingent. Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av årsmøtet.

Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av foreningen, eller ved strykning.

Medlem har rett til:

  • gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.
  • å komme inn til medlemspris på alle arrangement i regi av klubben. Unntak kan forekomme ved bestemte anledninger.

§5. Tap av medlemskap

Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt ved utgangen av første år som skyldig medlem, eller senest 4 uker før årsmøtet finner sted. Strykning foretas av klubbens styre.

Ethvert medlem som åpenbart motarbeider Nes Blues Club sine vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøte, kan av styret eller årsmøte ekskluderes for en kortere eller lengre periode. Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6. Årsmøte og medlemsmøter

Årsmøtet er Nes Blues Club sin høyeste myndighet. Årsmøte holdes i gang pr. år, senest innen utgangen av april måned, og kalles inn med minst en måneds varsel.

Saksforslag skal være Styret i hende senest 14 dager før Årsmøtet. Dagsorden og alle saksforslag skal mottas av medlemmene senest 7 dager før møtet. Andre saker enn de som er ført opp kan ikke tas opp til behandling. Forslag til leder må være valgkomiteen i hende 14 dager før årsmøtet. Motkandidat til leder og styremedlemmer kan ikke fremmes under årsmøtet.

Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskapet, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende/etterfølgende år så langt dette foreligger.

Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 5 medlemmer, samt minimum 2 vararepresentanter. Leder og revisor velges særskilt. Leder velges for 1 år mens styremedlemmer/vararepresentanter velges for 2 år. Styret konstituerer seg selv etter årsmøtet og fordeler nødvendige verv.

Årsmøtet velger en valgkomité for ett- 1- år.
Den skal bestå av minst to medlemmer som ikke er styremedlem eller i nær relasjon til et styremedlem.

Protokoll fra Årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 uker etter at Årsmøtet har funnet sted.

Medlemsmøter arrangeres når Styret finner det nødvendig..

Revisor skal ikke være medlem av styret.

Samtlige medlemmer tilstede, som har betalt kontingent for det år Årsmøte skal behandle har stemmerett. Unntatt er Styret i saker hvor Styret anses inhabil og ved behandling av årsmelding og årsregnskap. Ingen har mer enn en stemme på årsmøte, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Vedtak på Årsmøte og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

§7. Styret

Styrets hovedoppgave er å ivareta Nes Blues Club sin funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av Årsmøtet.

Styret forbereder og sørger for at neste Årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to Årsmøter. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret kan også suppleres med nye styremedlemmer i perioden om det skulle være behov for det. Ved utnevnelse av nye styremedlemmer i perioden må det være enstemmighet i styret.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 ganger i året, to i første halvår og to i annet. Styret samles etter innkalling av leder eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret skal føre vedtaksprotokoll.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§8. Økonomi

Regnskap føres av kasserer innen styret eller ekstern regnskapsfører. Revisjon av bøker og bilag gjøres av revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

§9. Oppløsning

Oppløsning av Nes Blues Club kan kun vedtas av Årsmøtet etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. og på forutsetning av at mindretallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av Nes Blues Club sine vedtekter. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter formålsparagrafen.

§10. Vedtektsendringer

En vedtektsendring kan kun foretas på Årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

§11. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når flertallet av styret eller 1/2 av betalende medlemmer krever det.

Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som er angitt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst 2 ukers varsel.

§12. Prokura og signaturrett

Klubbens leder og kasserer har formelt prokura og underskriftfullmakt.

Styret kan selv velge andre i tillegg som kan inneha disse fullmaktene hvis dette er ønskelig.

7345 - visninger 1 - idag